Blogg

Intervju i Dyrenes Forsvarer

Blogg l

Dette intervjuet stod på trykk i Dyrenes Forsvarer 3/2013. Tekst: Linda Pedersen, Dyrebeskyttelsen Norge. 

Intervju: Dyr – medskapning  eller ressurs?

Med boken «Med lov til å pine» vil rettssosiolog Rune Ellefsen sette fokus på kontrasten mellom det å behandle dyrene som medskapninger eller ressurser som bør brukes.

Etter å ha fullført en masteravhandling i rettsosiologi om dyrevelferdsloven ønsket Rune Ellefsen å nå ut til et bredere publikum.

– Jeg så at mye av det som hadde kommet fram i arbeidet med avhandlingen burde formidles til flere – både de som driver dyrevernarbeid men også til «folk flest». Det er mange viktige temaer om dyr og dyrevelferd som får lite oppmerksomhet i offentligheten, og det er lite litteratur om dyrevern på norsk. En slik bok kunne derfor være et bidrag til å snu litt på dette, var min tanke, forteller Ellefsen.

Med støtte fra Dyrevernfondet har arbeidet resultert i boken «Med lov til å pine».

– Helt generelt omhandler boken vårt forhold til de andre dyrene, hvordan dette reguleres
gjennom lovverk og offentlig kontroll, samt kontrasten mellom det å behandle dyrene
som medskapninger eller ressurser som bør brukes. Boken tar opp spørsmål som i vår tid
får stadig mer oppmerksomhet internasjonalt, både innen akademia, i offentlig politikk
og i samfunnsdebatten for øvrig, påpeker Ellefsen.

Skape forståelse
Rettssosiologens interesse for temaene springer ut fra deltakelse i dyrevernbevegelsen
kombinert med politisk engasjement og akademisk arbeid. Han påpeker at boken ikke er et manifest med enkle forklaringer og løsninger, men en bok som skaper grobunn for å
tenke videre rundt temaene på egenhånd.

– Ambisjonen er ikke å overbevise leseren, målet er heller å skape større forståelse for temaene som tas opp. Her gis leseren en introduksjon til tema og debatter om menneskers
relasjon til dyrene. Og boken henvender seg til det bredere, samfunnsengasjerte publikum, foruten dem som allerede har en interesse for dyrevern, dyreetikk, dyrevelferdspolitikk
eller andre sider av forholdet mellom mennesker
og dyr, forteller Ellefsen.

Belyse dilemmaer
Ifølge Ellefsen belyser «Med lov til å pine» dilemmaene rundt vår bruk og beskyttelse av dyr, og reiser aktuelle spørsmål om menneskers behandling av dyr med utgangspunkt i norske forhold. Hans mål er å gi en innsikt i dyrenes situasjon, endringene i menneskers forbruk av dyr og utfordringen fra en voksende dyrevernbevegelse.

– Boken tar på ulike måter for seg spørsmålene om hvor grensen trekkes mellom ulovlig
dyremishandling og lovlig utnytting av dyr, og hvorvidt legalisert vold mot dyr er akseptabelt. Jeg håper boken leses av mange som ikke anser seg selv som dyrevernere, slik at de kan få nye innfallsvinkler til hvorfor spørsmålet om behandlingen av dyr angår
oss alle. I tillegg er det veldig positivt om dyrevernere får nye ideer og innsikter av å lese
boken – som forhåpentligvis kan komme dyrevernbevegelsen og dyrene til gode, sier
Ellefsen.

Legg inn en kommentar