Med lov til å pine

610x405_omslag_bakside

Hvordan trekkes grensen mellom bruk og misbruk av dyr? Hva innebærer egentlig «god dyrevelferd», og hvem avgjør hvordan vi forstår det?

omslag_tilnettMed lov til å pine belyser dilemmaene rundt vår bruk og beskyttelse av dyr. Boken diskuterer norske forhold, og tar for seg dyrevelferdslovens virkning for dyrene som brukes i matproduksjon og landbruk. Leseren får også kritiske innblikk i myndighetenes kontroll av denne typen dyrehold.

Med en ikke-moraliserende form tilbyr boken innsikt i endringene i menneskers forbruk av dyr, måter å forstå overgrep mot dyr på og utfordringene fra den voksende dyrevernbevegelsen.

Gjennom historiske skildringer, egne undersøkelser, bruk av faglitteratur og erfaringer bidrar forfatteren med ny kunnskap. Boken gir en innføring i temaer som får økende oppmerksomhet internasjonalt, både innen akademia, i offentlig politikk og i samfunnsdebatten for øvrig.

Med lov til å pine henvender seg til det samfunnsengasjerte publikum, foruten de som er interessert i dyrevern, dyreetikk, dyrevelferdspolitikk eller andre sider av forholdet mellom mennesker og dyr.

Bokutgivelsen er støttet økonomisk av Dyrevernfondet.